Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


      Следдипломното обучение в ИСК при УНСС Ви дава възможност да задълбочите знанията си придобити в бакалавърски, магистърски и докторски програми. Следдипломното обучение се провежда в две основни форми – специализации с продължителност от три до шест месеца и квалификационни курсове с продължителност от девет месеца до една година.

     Чрез следдипломно обучение Вие ще получите знания, които съответстват на нивото на магистърските програми, и които са с по-голяма практическа насоченост. Обучението е гъвкаво, организирано на модулен принцип и чрез засилено използване на електронни ресурси.

     В някои области следдипломното обучение може да бъде признато за част от магистърска програма и позволява надграждане с придобиване на магистърска степен.

     При завършена специализация или квалификационен курс в ИСК получавате свидетелство за професионална квалификация, регистрирано и признато от МОН, както и сертификати на български и английски език.

      ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.