Институт за следдипломна квалификация

Информационен ден по проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

петък, 13 октомври 2017 9:06 /
Начало:
четвъртък, 19 октомври 2017 10:00
Край:
четвъртък, 19 октомври 2017 14:00
Място:
УНСС, Малка конферентна зала
Подробности:
  _d917d_eu11.png                 22.jpg             33.png   

ИСК при УНСС организира информационен ден по проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

На 19 октомври 2017 г. от 10.00 ч., в Малка конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София ще се проведе информационен ден за представяне на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната".

Проектът се изпълнява от Института за следдипломна квалификация - отделение при УНСС, в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика", Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж".

Инициативата адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия, посредством идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобяването на равния достъп на заетите до учене през целия живот (УЦЖ). В основата на настоящия проект стои адаптирането и пилотното прилагане на идентифицираните по проекта добри практики в сферата на УЦЖ, посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането а обочуния за представители на целевата група по проекта - наети и самостоятелно заети лица.

 44.png                                                                                                        55.jpg