Институт за следдипломна квалификация

На 22.2.2019 г. стартира обучението по специалността „Учител“ - дистанционна форма на обучение

четвъртък, 01 март 2018 13:33 /
Начало:
петък, 22 февруари 2019
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

На 22 февруари 2019 г. стартира обучението за следдипломна квалификация "Учител", дистанционно обучение в културно-образователна област "Обществени науки и гражданско образование" по следните учебни предмети: роден край, човекът и обществото, икономика, свят и личност и др. Курсът е предназначен за кандидати със завършена образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър”, или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител", приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.(обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., за учебната 2018/2019 година.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  1 година/2 семестъра

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:  Дистанционна

ЦЕНА НА КУРСА: 1000 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 19.02.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА: Общотеоретичната подготовка включва 5 задължителни дисциплини, чрез които курсистите усвояват на основни теоретични знания по теория на възпитанието и дидактиката, по обща възрастова и педагогическа психология, използване на аудио-визуалните и информационните технологии в обучението, по методиката на преподаване на съответния учебен предмет и неговото учебно съдържание и работа с деца със специални образователни потребности.

Специализираната подготовка дава възможност за избор на две дисциплини от групата на педагогическите, психологическите и частно-дидактическите дисциплини и две от групата на интердисциплинарните и приложно-експерименталните, които са ориентирани към ключови компетенции и свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите. Програмата включва и избор на една факултативна дисциплина. Курсистите получават знания по проблемите на планиране, организиране и реализиране на учебните форми, умения за диагностициране и прогнозиране развитието на учениците; умения за организиране на педагогически взаимодействия съобразно възрастовите и индивидуалните особености на учащите, умения за работа по проекти, за работа в интеркултурна среда и пр.

За всички курсисти е организирано хоспетиране, текуща и стажантска практика в подходящи по специалността средни училища.

Обучението завършва с полагане на държавен практико-приложен изпит (изнасяне на урок в училище).

УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ  курса на обучение получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК