Институт за следдипломна квалификация

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот, публична държавна собственост – метално хале, с полезна площ от 250 кв.м., за складова дейност.

понеделник, 18 март 2019 18:35 /
Начало:
Край:
четвъртък, 18 април 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

На 18.04.2019 г., от 11.00 ч., в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС, каб. 101, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот, публична държавна собственост – метално хале, разположено в задната част на двора на ИСК при УНСС, с полезна площ от 250 кв.м., без ток, вода и канализация, за складова дейност, с начална тръжна цена 300 лв. месечно без ДДС (което е дължимо), за срок на договора от пет години.

Оглед на обекта и продажба на тръжната документация – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа до 15.04.2019 г.

Тръжната  документация  се закупува на място срещу 30 лв., преведени по банков път или може да се изтегли от сайта на ИСК при УНСС: www.ips.bg

Депозитът за участие в търга е в размер на 100 /сто/ лева и се внася по сметката на ИСК преди подаване на документите за участие. Кандидатите, които не са внесли депозита, няма да бъдат допуснати до участие.

Начин на плащане: по банков път по сметката на ИСК при УНСС – BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207,

Срок за подаване на документите за участие: до 12.00 часа на 15.04.2019 г.

Документация

Заповед за откриване