Институт за следдипломна квалификация

Подбор на ползватели по проект „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия

сряда, 05 юни 2019 12:24 /
Начало:
вторник, 15 май 2018
Край:
понеделник, 04 юни 2018
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Уважаеми колеги,

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС е подготвил и подал проектно предложение за финансиране по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение“ – опитът на Португалия.

Проектът е насочен към едно от предизвикателствата пред преподавателите – използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в процеса на ПОО. От всички кадри, работещи с млади хора, се изисква да познават и да прилагат в редовната си учебна работа методите и средствата за преподаване чрез прилагане на съвременните ИКТ. Това налага  преподавателите да придобият и усъвършенстват своите знания, умения и методи за използване и прилагане на ИКТ и дигиталните компетенции и умения в учебния процес. В тази връзка,  проектът отговоря на един от приоритетите  в сферата на професионалното образование и обучение, а именно – повишаване на привлекателността на професионалното образование  за младите хора.

Изборът на Португалия не е случаен, поради сходствата с България по брой население, географска площ и южно европейска култура и социален статус. От друга страна Португалия е член на ЕС вече 20 год., а БВП на глава от населението е с 12 283 евро, или 37% повече от този на България. Следователно България има какво да научи от страна, която винаги е била сочена за малка, но много иновативна икономика.

Крайният резултат от проекта е актуализиране на учебните планове на три специалностите, които се преподават в ЦПО към ИСК. Това са специалностите „Икономист” (Икономика и мениджмънт) „Офис-мениджър” и Офис-секретар”. Въздействието от проекта ще се реализира в обучение на поне 300 млади хора до 5 години след реализацията на проекта.

Дейностите по проекта включват:

 1. Провеждане на обучение във фирма "Inforcávado, Informática, Lda" Португалия - 5 работни дни в нейната работа среда;
 2. Обмяна на опит и знания с "Escola Secundária de Rocha Peixoto" Португалия - 5 работни дни;
 3. Култура програма - посещение на Порто и Брага, Португалия;
 4. Отчитане на резултатите по проекта;
 5. Разпространение и прилагане в учебната практика на придобитите знания и умения.
 6. Мобилността ще се осъществи през септември-ноември 2018 за 14 дни в град Барселош.

Уважаеми колеги,

Каним ви да кандидатствате за участие в проекта като ползватели, при условие че отговарят на изискването за 10-годишен преподавателски стаж по специалността – икономика и управление, информатика и информационни технологии, финанси и счетоводство, статистика и иконометрия.

При избора на участници ще бъдат взети под внимание следните критерии:

 1. Мотивация за използване на информационни технологии по предметите, преподавани от кандидатите
 2. Мотивация за участие в проекта  
 3. Доказана отговорност към работата и институцията    
 4. Умения за комуникация на английски език и Владеене на английски ниво B2
 5. Участие в предходни проекти по Мобилност

 

Моля в срок до 10 часа на 4.06.2018 г. да представите следните документи:

 1. Заявления
 2. Мотивационно писмо
 3. СV

 

Интервюто с одобрените кандидати ще се проведе на 4.06.2018 г. от 16 часа в зала 407 на ИСК.

 

За изпращане на документи за кандидатстване и допълнителна информация:

г-жа Румяна Накова, ИСК при УНСС, бул. Климент Охридски № 2, каб.101, тел. 02 862 10 69, 0888 000 245, R.Nakova@ips.bg.

 

 

С уважение,

Доц.д-р Иван Стойчев – директор на ИСК при УНСС