Институт за следдипломна квалификация

ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

вторник, 09 март 2021 11:43 /
Начало:
сряда, 14 април 2021
Край:
Място:
Подробности:

ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

е специализиран курс за работодатели (ректори на висши училища, директори на институти, лаборатории и други постоянни звена в научни организации), ръководни кадри в тях (непосредствени ръководители по смисъла на Кодекса на труда) – декани на факултети, научни секретари, ръководители на катедри и на секции и др., счетоводители, специалисти в областта на човешките ресурси, секретари на катедри, както и за всички лица, работещи по трудово правоотношение на академична длъжност или на които им предстои явяването на конкурс за заемане академична длъжност.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

По време на обучението ще бъдат разгледани правните въпроси, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение на академична длъжност.

Акцент ще бъде поставен върху законовите правила относно:

 • процедурите за заемане на академичните длъжности „асистент“, „главен асистент“ „доцент“ и „професор“;
 • особености на отделните фактически състави за възникване на индивидуалното трудово правоотношение за заемане на всяка академична длъжност – етапи и елементи на процедурите, видове срокове, начало и край на тяхното протичане;
 • страни по трудовото правоотношение – изисквания за придобиване на съответното качество;
 • особености в процедурите, породени от извънредното положение и извънредната епидемична обстановка;
 • диференциране от гражданското и служебното правоотношение;
 • особености на правоотношенията на хоноруваните и на гост-преподавателите;
 • видове съдържание на трудовото правоотношение, техните елементи и законосъобразните начини за тяхното установяване. Особености на някои елементи от съдържанието на трудовото правоотношение – работно време, отпуски (платен годишен отпуск, служебен отпуск) и др.;
 • приложимост на различните видове трудови правоотношения – срочни, за неопределено време, за изпитване, за допълнителен труд, за работа от разстояние и др.;
 • правата и задълженията на страните във връзка с изменението на трудовия договор и правно-техническите способи за осъществяването му;
 • недействителността на трудовия договор – основания и обявяване;
 • прекратяване на трудовия договор – основания, ред за осъществяване, въпроси на предизвестията, предварителна закрила при уволнение, обезщетения;
 • правна защита срещу незаконно уволнение – видове искове пред съда, последици от тяхното уважаване и др.

ЛЕКТОР: гл. ас. д-р Христо Банов (учен от Института за държавата и правото при БАН, преподавател по трудово и осигурително право в СУ „Св. Климент Охридски“ и в ЮЗУ „Неофит Рилски“, адвокат от Софийската адвокатска колегия)

НАЧАЛО: 14 и 21 април 2021 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е в рамките на две части с продължителност по 4 учебни часа.

I част: 14 април 21г., от 9.30ч.;

II част: 21 април 21г., от 9.30 ч.;

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ON-LINE

ЦЕНА НА КУРСА: 80 лв.

За допълнителна информация и записване: ИСК при УНСС, каб.103, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 202 431, е-mail: info@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК