Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

сряда, 20 септември 2017 9:25
  11.png                           22.jpg       33.png

Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната"

На 18 септември 2017 г. официално стартира реализацията на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната". Поектът се изпълнява от Института за следдипломна квалификация - отделение при УНСС (ИСК при УНСС), в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика", Правителство на Фландрия, Белгия. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по поцедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж". Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2018 г., а общата му стойност е в размер на 128 161.71 лв., от които 121 753.63 лв. финансиранe от ЕСФ и 6 408.08 лв. национално съфинансиране.

Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия. По този начин, проектът застъпва идеята, че за справяне с предизвикатествата, свързани със социалното включване, качеството на работните места, условията на труд и др., е необходимо да се окаже подкрепа на ученето през целия живот (УЦЖ) като основен фактор за изграждането на адекватни умения и компетенции с оглед насърчаванет на социалните иновации и подпомагане на икономическото развитие.

В този контекст, инициативата е ориентирана към подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за наетите и самостоятелно заетите лица, посредством изграждането на транснационално партньорство, което да постави основата за иновативни и устойчиви социални инициативи за подкрепа на УЦЖ, както и за подобряване на съществуващите политики в тази сфера. За целта, проектното предложение предвижда реализирането на следните основни дейности:

  1. Изготвяне на специфични анализи и изследвания (вкл. посредство посещения на място в чужбина) на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки в сферата на УЦЖ;
  2. Повишаване на капацитета на партньорските организации и съответните заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до УЦЖ;
  3. Адаптиране и пилотно прилагане на изследваните добри практики в сферата а УЦЖ посредство разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките на УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата група по проекта;
  4. Изграждане на национална и включване в муждународни партньорски мрежи за обмен на добри практики в УЦЖ.
  44.png                                                                                                     55.jpg  

Галерия снимки от Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето  ...