Институт за следдипломна квалификация

Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитално Порто

сряда, 10 октомври 2018 13:02

В изпълнение на Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на професионалното образование и обучение – Дигитално Порто“ от Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ от 16.09.2018 г. до 29.09.2018 г., се проведе обучение на обучители за използване на информационни и комуникационни технологии в град Барселос, област Порто, Северозападна Португалия.

Целта на проект е да се разшири използването  на информационни и комуникационни технологии в учебния процес на Центъра за професионално обучение към ИСК в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството, статистиката и информатиката. На базата на натрупания опит, знания и добри практики ще бъдат актуализирани три от преподаваните в ИСК специалности.  Това са "Икономист" (Икономика и мениджмънт) „Офис-мениджър” и "Офис-секретар". От проекта се очаква да се създадат контакти за съвместна работа, евентуална размяна на преподаватели, реализиране на бъдещи съвместни проекти и засилване на сътрудничество между научните среди на двете страни.

В групата се включиха 20 преподаватели от УНСС, с дългогодишен опит по своите специалности, участвали в множество международни проекти на ИСК, УНСС и в други образователни институции, с доказани знания и умения в областта на професионалното образование.

Мобилността на участниците в проекта се осъществи в седалището на приемащата организация Inforcavado Lda в гр. Барселос и професионалното училище Rocha Peixoto. Програмата включваше запознаване с португалския опит в използването на информационни технологии и ресурси (електронна страница,  социални мрежи и др.), за популяризирането на учебните програмите и курсове, осъществяването на обратна връзка със завършилите обучение и други заинтересовани страни, разширяването на партньорските мрежи и бъдат предложени алтернативни методи с цел учебният процес да стане по-привлекателен за курсистите

Придобитите знания и опит от участниците в проекта ще бъдат интегрирани в стратегическото развитие на ЦПО към ИСК, в оперативното му управление, в прилагане на нови методи на преподаване, в създаването на нови курсове и лицензиране на нови професии, в подобряване на учебните планове и програми на действащите квалификации.

За дисеминационните цели на участниците в проекта ще бъдат използвани Платформите еTwining и The School Education Gateway:

1)      За разпространение на резултатите от проекта на европейско ниво.

2)      За повишаване на осведомеността на преподавателите за изпълнение на проекти, насочени към мобилност чрез участие в групи на подобна тематика

3)      За създаване на предпоставки за мултиплициране на резултатите от проекта чрез намирането на партньори за съвместни инициативи, насочени към мобилност на ученици, обмен на добри практики и други.

Прикачени файлове:

image/pjpeg порто петел.jpg - 1740 KB

image/pjpeg порто 1.jpg - 87 KB

image/pjpeg порто 2.jpg - 149 KB

image/pjpeg ПОРТО сертификати.jpg - 182 KB

Галерия снимки от Проект 2018-1-BG01-KA102-047532-Дигитално Порто ...