Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

понеделник, 31 декември 2018 12:52
 _acd6e_LLL 1.png     _acd6e_LLL 2.jpg    _acd6e_LLL 3.png   

На 18 декември 2018 г. в София, УНСС, Малка конферентна зала се проведе Обучителен семинар на тема "Партньорствата в подкрепа на ученето през целия живот" за наети и самостоятелно заети лица, организиран в рамките на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната".

Проектът се изпълнява от Института за следдипломна квалификация към УНСС в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика" към Правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж".

Проектът адресира проблемите, свързани с несъотвествията между търсени и предлагани умения на труда в България и провинция Фландрия, Белгия. Проектът застъпва идеята, че за справяне с предивикателствата, свързани със социалното вклюмване, качеството на работните места, условията на труд и др. е неоходимо да се окаже подкрепа на ученето през целия живот като основен фастор за изграждане на адекватни умения и компетенции с оглед насърчаването на созиалните иновации и подпомагане на икономическото развитие.

Обучението бе открито от доц. д-р Тодор Тодоров - ръководител на проекта, доц. д-р Иван Стойчев - директор на ИСК при УНСС и доц. д0р Миланка Славова - зам.ректор по обучението по ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение.

 _1feec_LLL 7.jpg          _1feec_LLL 11.jpg 

Обучението и практическите модули се проведоха по програма:

  1. Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство;
  2. Управление, ресурсно обезпечение и функциониране на партньорството;
  3. Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството;
  4. Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството.
 _1feec_LLL 9.png                                                                                                        _1feec_LLL 10.jpg 

Галерия снимки от ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето пре ...