Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

понеделник, 31 декември 2018 17:41
  _acd6e_LLL 1.png                _acd6e_LLL 2.jpg           _acd6e_LLL 3.png 

На 20 декември 2018 г. в София, УНСС, Голяма конферентна зала се състоя Заключителната конференция за представяне на резултатите от Проект "Политика на партньрство в подкрепа на ученето през целия живот" № BG05M9OP001-4.001-0065.

Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика" на Правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Разнигие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж".

Инициативата адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия посредство идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобряването на равния достъп на заетите до учене през целия живот. В основата на проекта стои адаптирането и пилотното прилагане на индентифицираните по проекта добри практики в сферата на УЦЖ посредством разработването на обучително съдържание и организиране на обучения за представители на целевата група по проекта - наети и самостоятелно заети лица.

На конференцията присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, НАП, наети и самостоятелно заети лица, университетски преподаватели и студенти.

  _1feec_LLL 9.png                                                                                                     _1feec_LLL 10.jpg       

Галерия снимки от ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на учене ...