Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts

понеделник, 21 октомври 2019 15:49

Проектът EXPOVET има за цел да повиши с допълнително обучение квалификацията до по-високо ниво (EQF 6) в областта на международната търговия за висшисти и безработни лица и да разработи транснационална мрежа между висшите учебни заведения, доставчиците на професионално обучение и пазара на труда. Обученията ще се предлагат от университети или учебни заведения, свързани с университетите.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 • Разработване на съвместен курс за професионално образование и обучение /ПОО/ по въпроси, свързани с интернационализацията на бизнеса.
 • Укрепване на транснационалното сътрудничество на малките и средни предприятия и доставчиците на ПОО.
 • Подобряване и утвърждаване на предприемачески и комуникационни компетенции на студентите.
 • Използване на различи компоненти за обучение на работа(стаж) и мобилност.

ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1: Съвместни квалификации в ПОО

Дейност 2: Структури за устойчиво сътрудничество

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Уеднаквяване на квалификацията на експертите по международна търговия на ниво EQF 6
 • Разработване на обща учебна програма в областта на международната търговия, предлагана от трите университета/обучаващи институти (доставчици на ПОО и висше образование).
 • Стандарти за оценка.
 • Структура за устойчиво сътрудничество и осигуряване на прозрачност, и съпоставимост на квалификациите
 • Процедури за взаимно осигуряване на качество и признаване. 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 • Укрепване на връзките между висшето образование/обучаващи институции, малките и средни предприятия /МСП/ и човешките ресурси.
 • Усъвършенстване и мулти-умения на целевите групи чрез предоставяне на съответни умения и знания въз основа на международната търговия/интернационализация на бизнеса.
 • Улесняване на МСП да се възползват от печалбите от интернационализацията чрез международна търговия.
 • Постигане на по-добро съответствие на нуждите от специфични умения с нуждите на пазара на труда в страните/регионите, участващи в партньорството.
 • Повишаване  на  пригодността за заетост на учащите се в ПОО и подобряване на привлекателността на ПОО.
 _f865b_EXPOVET_page-0001.jpg    _f865b_EXPOVET_page-0004.jpg  
_f865b_EXPOVET_page-0002.jpg _f865b_EXPOVET_page-0003.jpg

Галерия снимки от ПРОЕКТ EXPOVET - Joint VET Corse for Export Experts ...