Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

ИСК при УНСС на финална конференция по проект ReSoLVE

петък, 14 декември 2012 11:43

             На 13 декември 2012 г. ИСК при УНСС взе участие в националната конференция по проет ReSoLVE "Регионални стратегии за учене, валидиране и образование", по който е основен партньор заедно с Институтът за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Община Варна, а координатор по проекта е Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО).

         Срещата на национално ниво се проведе в Гранд хотел „София” под надслов „Изготвянето на местни стратегии за учене през целия живот – ключ към повишаване на жизнения стандарт на местните общности”.

         Участие в конференцията взеха проф. д. ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, доц. д-р Марчо Марков – директор на ИСК при УНСС, г-н Деян Пушкаров - председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, д-р Емилияна Димитрова, директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” в МОМН, представители на местните общински администрациии, преподаватели от УНСС и др. На нея бяха представени комплексен инструментариум от методологии, матрици и наръчник, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни Стратегии за развитие на ученето през целия живот; разработените по проекта две областни и осем общински Стратегии за развитие на ученето през целия живот и оценки на приложимостта на резултатите от проекта.

        Доц. д-р Иван Стойчев, директор на Центъра по икономика и управление към ИСК, представи изготвените два основни инструмента за разработването на местните стратегии за учене през целия живот – пакета от методологии и пакета от логически матрици.

         Доц. д-р Татяна Даскалова – директор на Центъра по факултативно обучение към ИСК, представи Наръчника за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

         В екипа от експерти на ИСК при УНСС по проекта работиха още проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Марчо Марков.

         Тематиката, обсъдена на конференцията, е изключително актуална в контекста на целите на Европа 2020 и развитието на България върху платформата за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

         Постигнатите основни резултати, освен представените от двамата експерти са: анализ на съществуващите политики и практики на европейско, национално и местно ниво; проект на регионален модел за  валидиране на  предходно придобити знания и умения от страна на жителите на съответната територия; разработването на десет пилотни местни (регионални)  стратегии за Учене през целия живот – осем общински и две областни.

         По време на проекта са осъществени поредица от практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от всички шест района на икономическо планиране, които доказаха, че българската местна администрация има капацитет да разработва стратегически документи по прилагане и развитие на политиките за Учене през целия живот.  

  

Галерия снимки от ИСК при УНСС  на финална конференция по проект ReSoLVE ...