Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла получиха курсисти

понеделник, 23 юни 2014 14:17

Курсисти получиха удостоверенията си за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК отрасъла, които им бяха връчени на церемония в зала „Тържествена“ на УНСС.

Дипломите ви са гаранция за успех, обърна се проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, към завършилите. Стана традиция Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) да провежда тези специализирани курсове, които сега завършиха 250 специалисти, посочи тя. Проектът бе успешен, тъй като процесът на обучение е симбиоза между теория и практика. Академичното ръководство и занапред ще съдейства за провеждането на тази професионална квалификация, каза още проф. Павлова.

Проект "Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК" се изпълнява от Министерството на регионалното развитие, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5111328-C001 по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС), подписан на 20.06.2012 г. Основна цел на проекта е подпомагане на укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) и осигуряване на устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната. В рамките на дейност 5 от Проекта се предвижда организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари, работни посещения и други съпътстващи дейности, свързани с повишаване на капацитета на представители на асоциациите по ВиК (АВиК), ВиК оператори (ВиКО), експерти от Министерството на регионалното развитие (МРР) и други държавни и местни институции.

Обучението е с продължителност 8 месеца и се състои от два етапа. Първият бе проведен от октомври 2013 г. до март 2014 г. и включваше 8 учебни модула. Вторият етап е  с 2 учебни модула.


Галерия снимки от Удостоверения за професионална квалификация по икономика и организация на ВиК от ...