Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE

четвъртък, 20 ноември 2014 11:10

Партньорите по проект FIERE завършиха изследванията в своите региони, насочени към установяване на нуждите от обучение в сферата на иновативното предприемачество. Анкетите бяха проведени от отделните партньорски организации онлайн, по и-мейл и чрез директни срещи с интервюираните, като всеки от партньорите по проекта изготви доклад с оценка на резултатите от изследването. Предстои изготвянето на обобщаващ доклад за установяване на нуждите от обучение, който ще послужи за разработване на обучителна програма по проекта.

Анкетното проучване по проект FIERE, насочено към установяване на търсенето и наличието на иновативни предприемачески умения на регионално равнище в България беше проведено от проектния екип на ИСК в Северозападния район (СЗР). Общият брой на анкетираните организации беше 34, като броят на интервюираните лица достигна 50. Анкетираните организации оперират в области като: подкрепа на МСП (обща подкрепа, финанси, счетоводство, правни услуги), консултантски дейности, подкрепа на младежите, висше образование, обучение на възрастни, обществени услуги, информационни и комуникационни технологии, местно развитие, местни власти и др.

Галерия снимки от Приключи анализа на нуждите от обучение по проект FIERE ...