Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение


Търсене: Новини

FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

понеделник, 15 юни 2015 17:16

FIERE е иновативен проект, съфинансиран с подкрепата на програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Грюндвиг” на Европейската комисия, който цели да насърчи изграждането на иновативни умения в регионалните публични и доброволчески организации и по този начин да подпомогне регионалното развитие отдолу-нагоре, допълвайки съществуващите политики за местно развитие в шест европейски региона. От януари 2014 г., седемте партньорски организации по проекта (Окръжен съвет Типърери (TCC) – координатор – Ирландия, Олуеб солюшънс – Гърция, Институт за следдипломна квалификация (ИСК) – България, Технологичен институт Уотърфорд (WIT) – Ирландия, Търговска и стопанска камара на Барселос (ACIB) – Португалия, Ейнурд – Исландия и Европейски център за изследвания и инициативи (CESIE) – Италия) активно работят по изпълнение на проектните дейности на национално и местно равнище и изследват ролята на предприемаческите умения в своите региони.

След встъпителната среща по проекта, състояла се в Ирландия, всеки от партньорите по проекта проведе пилотно проучване на предприемаческите умения сред представители на целевите групи. Впоследствие, на състоялата се през юни 2014 г. в Палермо, Италия среща по проекта, структурата и съдържанието на анкетата беше ревизирано и финализирано.

В последващия период, партньорите по проекта проведоха проучване сред 450 респондента от 223 публични, частни, обществени и доброволчески организации във всичките шест партньорски региона с цел установяване на текущото състояние на предприемаческите умения на целевата група по проекта и провежданите в тази насока обучителни инициативи.

Според обобщаващия доклад от проведените анкети, находчивостта, гъвкавостта и аналитичното мислене са идентифицирани като най-често срещаните умения, посочвани като важни за организациите и техните служители, за придобиването на които е необходимо провеждането на целенасочени обучения. Наред с това, във всички региони и сектори, обхванати от анкетното проучване, е изтъкната необходимостта от създаване на обучителна програма по предприемачески умения.

Обобщаващият доклад и националните доклади, съдържащи анализ на нуждите от обучение на целевата група са достъпни на следния адрес: http://fiereproject.eu/index.php/reports/ .

Понастоящем резултатите от проведеното анкетно проучване се използват за разработване на обучителна програма по предприемачески умения, насочена към повишаване на капацитета и способностите на отделните служители да се държат, мислят и действат по-предприемачески ориентирано.

През февруари 2015, в София (България) се проведе поредната (трета) среща на партньорите по проекта. По време на срещата, въз основа на резултатите от проведеното проучване и анализ на нуждите от обучение, партньорите дефинираха съдържанието на обучителната програма по предприемачески умения и обсъдиха възможните подходи за организиране на обучения за представители на целевата група, стартиращи през юни 2015 г.

Като част от обучителната програма ще бъдат разработени (и преведени на всеки от езиците на консорциума по проекта) наръчници за обучители и обучаеми, а акцент върху следните три основни групи умения:

  • Креативност и иновативност;

  • Гъвкавост и лидерство;

  • Аналитично мислене и находчивост.

В допълнение, в обучителната програма ще намерят място практически примери (казуси) за това, как тези умения са подпомогнали дейността на различни публични и доброволчески организации на регионално равнище в различни краища на Европа. Тези примери са разработени под формата на казуси и дават информация за това, по какъв начин иновативните предприемачески умения се прилагат в различни региони и сектори. Казусите ще бъдат поместени в отделно издание, което скоро ще бъде публикувано онлайн.

През следващите месеци, съдържанието на обучителната програма ще бъде финалзирано и партньорските организации по проекта ще започнат подбора на участници в пилотните семинари по проект FIERE.

Пилотните обучителни инициативи в шестте европейски региона, обхванати от проекта, ще бъдат организирани под формата на иновативни семинари по предприемачество. Семинарите ще бъдат водени от обучители от екипите на партньорите по проекта и ще са организирани под формата на отделни модули и сесии, акцентиращи върху иновативното предприемачество и върху умения като: креативност и иновации, гъвкавост и лидерство, аналитично мислене и находчивост. Особено внимание ще се обърне на обучителните материали, които са специфичните за отделните държави в състава на консорциума по проекта. Отделните сесии в рамките на обучителните семинари ще използват обучителни материали и казуси, които ще провокират обучаемите да дискутират възможностите за използване на иновативните предприемачески умения в техните региони и организации.

Самото обучение ще бъде безплатно за участниците в него, ще продължи 8 часа и ще бъде проведено в рамките на един или няколко дни в зависимост от нуждите и възможностите на обучаемите в отделните партньорски държави.

Целевите групи за предстоящите пилотни обучения включват: представители на държавната администрация, ангажирани с разработване и изпълнение на регионални и местни политики; лица, заети в обществени и доброволчески организации; мениджъри човешки ресурси; представители на бизнес мрежи и стопански камари и др.

Галерия снимки от FIERE: Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони ...