Институт за следдипломна квалификация

Следдипломна квалификация
Обновено: четвъртък, 18 януари 2018 14:23

Център за управление на качеството и международни проекти

ЦЕНТЪРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПРИ ИСК ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

Вътрешeн одитор на Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2015 
Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС)
Въведение в Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004
Въведение в Системите за здравословни и безопасни условия на труд - ОHSAS 18001
Въведение в Системата за безопасни храни - НАССР
Сертификация на продукти и системи
Екологична маркировка
Зелени обществени поръчки

 

За контакти и допълнителна информация: 

доц. д-р Даниела Иванова кабинет 113
директор тел:  0885 449 099
e-mail: D.Ivanova@ips.bg