Институт за следдипломна квалификация при УНСС

50 години опит в продължаващото обучение


Обновено: петък, 20 ноември 2020 20:44

Следдипломно обучение

         

          Следдипломното обучение се провежда в две основни форми – специализации с продължителност от три до шест месеца и квалификационни курсове с продължителност от девет месеца до една година. 

КВАЛИФИКАЦИИ

          Обучението се организира за лица завършили висше или средно образование.

          Курсът се осъществява по специализиран учебен план и завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

          Успешно завършилите курса получават Свидетелство за професионална квалификация към дипломата за образователно-квалификационна степен.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

          Курсовете са предназначени за лица завършили висше или средно образование.

          Успешно завършилите специализанти получават Удостоверение за завършен курс.