Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Факултативно обучение
Обновено: вторник, 24 септември 2019 17:06

Център за факултативно обучение

   Центърът за факултативно обучение при Института за следдипломна квалификация дава възможност за завършване на допълнителна квалификация на студентите по време на тяхното обучение. Дейността на Центъра е насочена към придобиване на знания и умения по различни специалности за изграждането им като адаптивни и конкурентноспособни специалисти за стопанската и обществената практика.
  Приемат се студенти, обучаващи се в редовна форма във всички степени на висшето образование в УНСС и други висши училища в София. За обучението се присъждат кредити за професионално образование, а на успешно завършилите курсовете се издава Свидетелство за професионална квалификация.
   Обучението на студентите е по преференциални цени.

 

За контакти и допълнителна информация: