Институт за следдипломна квалификация

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 30 декември 2019 22:58

ЗА ИНСТИТУТА

_20834_NQA_ISO9001_Color_UKAS.jpg

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има 50 години традиции и опит в продължаващото обучение, професионалната квалификация и консултирането на български и чуждестранни граждани.

От 2019 г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от NQA със сертификат за внедряване на система за управление на качеството, който обхваща „Следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране”.

ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти.  

Ние разполагаме с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо обучение, и мощен консултантски потенциал, ориентирани към изискванията на различни категории потребители.

Вниманието и основните ни усилия са насочени към обучението на ръководители на висше и средно равнище, мениджъри в частния и публичния сектор, в общини и държавни институции. 

Обучението се провежда в следните форми – дългосрочни, средносрочни и краткосрочни курсове в задочна или индивидуална /дистанционна/ форма. Общият срок на дългосрочните курсове за всички специалности е две учебни години. Средносрочните курсове са с продължителност 3 или 6 месеца. Краткосрочните са едномесечни, тридневни, двудневни и еднодневни. Допуска се приемът на курсисти с полувисше и средно образование. Обучението приключва със защита на дипломна работа или държавен изпит съгласно учебния план. Необходими документи за кандидатстване: молба и личен формуляр, диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие, 2 снимки паспортен формат, документ за платена такса по банкова сметка на ИСК.

Даваме възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на притежаваната, както и актуализиране на професионалните знания, а на успешно завършилите курсовете издаваме свидетелства или удостоверения за професионална квалификация, регистрирани и признати от МОН, както и сертификати на български и английски език.

Главните задачи, които си поставяме, са съсредочени преди всичко в организиране на курсове според потребностите на практиката, участия в изготвянето и реализирането на международни проекти, участия в сдружения с нестопанска цел.

Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, адаптивни към променящата се среда, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация на учебния процес. Изграждането на персонален подход към клиентите ни позволява да осъществяваме непосредствена връзка между преподаването, тренинга и консултирането.

Ето защо постигаме креативно мислене, притежаваме способност да анализираме комплексните процеси в българската икономика и формираме култура на обучаваща институция, способна да открива промените, да ги обяснява, да влияе върху тях и да продължава да се учи, защото ние ви предлагаме това знание, което притежаваме.

ИСК създава надеждна основа за пожизнена кариера на обучаваните и решава качествено проблемите на клиентите в един несигурен свят.   

  

moody2_small.jpg                                    

_39fb3_NQA Certificate ISO 9001_ISK UNSS.jpg

Получени сертификати за качество по изпълнени проекти по програма Leonardo da Vinci

                daVinci1_small.jpg                       daVinci2_small.jpg

                               Сертификат на ИСК „EGO - Enterprise Gender Oriented"

                                                    Certificate EGO.jpg

Политика по качество

Политика за равнопоставеност