Институт за следдипломна квалификация

50 години опит в продължаващото обучение

Институт за следдипломна квалификация

Специализация „Работа в дигитална образователна среда“

четвъртък, 19 ноември 2020 19:05

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „РАБОТА В ДИГИТАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

за педагогически специалисти

Специализацията „Работа в дигитална образователна среда“ е насочена към педагогическите специалисти, но е подходяща още за ръководния педагогически състав, за студенти, както и за всеки който желае да развие и надгради своите компетенции за провеждане на обучение в дигитална среда.

Програмата на обучението използва инструментите на Google за дигитално образование за демонстриране на практическото им приложение на застъпените обучителни принципи. Това е първата програма, която е резултат от съвместно сътрудничество на три водещи организации в областта на повишаването на квалификацията на педагогически специалисти и развитието на дигитално образование: Институт за следдипломна квалификация при УНСС; Център за творческо обучение и Национална школа по мениджмънт. Лекторите притежават значителен опит като преподаватели и практици в сферата на образованието и обучението на педагогически специалисти.

Специализацията е структурирана в отделни модули, които развиват дигиталните умения на участниците, предоставят възможности за активни дискусии и обратна връзка, за споделяне на опит и добри практики, усъвършенстват индивидуалните педагогически стилове.

В рамките на обучението по модулите е предвидено полагане на изпитите на Google за сертифициране като Google certified educator, нива 1 и 2.

Продължителност и организация на обучението

Продължителността на обучението е 119 учебни часа, които са разпределени в 7 модула, всеки от които с продължителност от 16 часа. Специализацията ще започне на 21.11.2020 и ще завърши през месец март 2021.

Документи

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен курс за специализация от Института за следдипломна квалификация при УНСС и сертификати за успешно преминати изпити по програмите Google certified educator, нива 1 и 2.

При отлично представяне в хода на обучението и демонстриран интерес за осъществяване на обучения по заложените в специализацията модули, някои участниците могат да получат предложение да участват като обучители в следващите издания на специализацията.

Изисквания към участниците

За участие в специализацията е необходимо участниците да имат много добри познания по английски език (минимум ново B1), които имат опит като обучители, и притежават добра компютърна и интернет грамотност.