Интерактивна платформа

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Създаването на настоящата Интерактивна платформа в рамките на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” има за цел да предостави възможност, вкл. на представителите на целевата група, взели участие в обучителните инициативи по проекта, както и на заинтересованите страни, за устойчив обмен на опит и запознаване с добри партньорски практики в сферата на подкрепата и осигуряването на равен достъп на заетите лица до учене през целия живот.

 

Платформата включва следните секции:

А) База данни на членовете на Националната партньорска мрежа, сформирана по проекта.

Б) Секция, съдържаща разработените по проекта изследвания, анализи, доклади, препоръки, както и подробно описание на съществуващи иновативни практики в сферата на подобряване на достъпа до учене през целия живот на заети лица.

В) Секция с разработените в рамките на проекта обучителни материали, представящи жизнения цикъл на партньорствата като цяло и адаптирани към спецификата на партньорствата за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица.

Г) База данни с транснационални партньорски мрежи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица.

Д) Онлайн дискусионен форум, който има за цел да позволи текущия обмен на идеи и опит в използването на нови подходи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица, с оглед подобряване на тяхната пригодност за заетост.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд