Интерактивна платформа

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Добри практики в областта на ученето през целия живот

   

Фландрия

Австрия

Словакия

Словения

Финландия

Холандия

Швеция


Фландрия

 

Добра практика № 1

Име на партньорската инициатива

Академия на бъдещето

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

Партньорството включва следните видове заинтересовани страни:

 • Обществени служби по заетостта и агенции по заетостта;
 • Доставчици на образование и професионално обучение;
 • Секторни фондове;
 • Местни власти;
 • Работодатели и техните федерации / организации;
 • Институти за знания / иновационни центрове.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

Чрез сътрудничеството между партньорите, Академията е насочена към:

 • Притокът на нови служители към технически работни места в промишлените сектори;
 • Предлагане на обучения с оглед на бъдещите потребности от умения;
 • Стимулиране и подкрепа на социалните иновации в компаниите.

Същност на партньорството – (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Академията за бъдещето отговаря за систематизирането на наличните обучителни курсове, предлагани в индустриалния сектор. Тук са включени четирите главни сектора: храни, технологии, нови материали и синя енергия.

Курсовете са разделени на различни нива:

 • Средно образование;
 • Висше образование;
 • Целодневни курсове за лица над 18 г.;
 • Висше професионално образование;
 • Висше образование;
 • Обучение за търсещи работа;
 • Обучение за възрастни, служители и предприемачи.

 

Добра практика № 2

Име на партньорската инициатива

TUA West

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

TUA West е акроним за “Обединение на технически университети за икономическа трансформация в Западна Фландрия”. (Technical University Alliance for economic transformation in West Flanders). TUA West е външна агенция на провинция Западна Фландрия и изпълнява функциите да свързва и обединява:

 • компании;
 • изследователски центрове; и
 • управляващите

в тройна конфигурация. TUA West се фокусира върху избраните центрове на знанията в Западна Фландрия, а именно: синя енергия, машиностроене и мехатроника, нови материали, храни и грижи.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

За да подпомогне развитието на икономика, основана на знанието в Западна Фландрия, TUA West обединява силните страни на генериращите знание институции в региона.

Фокусът е върху два основни стълба:

 • Да се улесни сътрудничеството между висшите училища в Западна Фландрия.
 • Да станат наличните знания по-лесно достъпни за икономическите структури, фирмите и особено на големия брой МСП от региона.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

1. TUA West подобрява сътрудничеството между висшите училища в провинция Западна Фландрия в следните направления:

а.   Като офис за управление на проект:

 • Инициатор и координатор на различни европейски проекти
 • Експерт в европейските програми

б. Чрез интернационализация:

 • Интернационализация на работни групи
 • Работна група за развитие на сътрудничество с Китай

в. Чрез иновативни подходи в образованието:

 • Дуално обучение
 • Летни училища за висшисти
2. TUA West прави познанията по-лесно достъпни за икономическите структури и компании:

а. Чрез отворени иновации и кооперация:

 • Европейски проекти: обмен на знания и инфраструктура между ключови играчи и МСП
 • Проект GoToS3 – за стимулиране на междусекторни или просто казано X-иновации

б. Чрез икономическа валоризация, насочена към МСП:

 • Проекти
 • Система за развитие на направления на знанието
 • Физически интернет

в. Чрез предприемачество:

 • Стимулиране на вътрешно предприемачество
 • Експоненциална академия


върни се в началото


Австрия

 

Добра практика № 3

Име на партньорската инициатива

Проект „Нови умения“

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

Партньорството включва следните институции:

 • AMS (Австрийска публична служба по заетостта) – възлагащ орган;
 • Австрийска индустриална федерация;
 • Австрийска камара на труда;
 • Австрийската икономическа камара;
 • Австрийска трудова конфедерация;
 • Институт за образователни изследвания на икономиката, Австрийски институт за изследване на професионалното обучение – изпълнителни институции.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

Процесът на формиране на партньорство преминава през следните стъпки:

 • Стъпка 1: Създаване на Постоянен комитет за нови умения. Създаден е управителен комитет (през м. септември 2009 г.), който има отговорности за вземане на стратегически решения и докладва пред Административния съвет на AMS.
 • Стъпка 2: Създаване на експертни групи (фирмени клъстери), с участието на:

- Представители на работодатели от водещи фирми;

- Представители на работниците (Австрийска камара на труда, синдикати).

- Учебни заведения (училища, университети, вкл. за приложни науки);

- Доставчици на Продължаващо образование и обучение.

 • Стъпка 3: Провеждане на работни срещи на експертните групи;
 • Стъпка 4: Анализ на резултатите от срещите и създаване на каталози по модули умения;
 • Стъпка 5: Прилагане на каталози по модули умения в програми за обучение.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Основната цел на инициативата е да даде отговор на следните ключови въпроси:

 • Кои ключови промени засягат съответния „клъстер“ от фирми?
 • В резултат на това: Какви са изискванията към служителите и търсещите работа?
 • Какви са изводите по отношение разработването на възможности за допълнително образование и обучение?


върни се в началото


Словакия

 

Добра практика № 4

Име на партньорската инициатива

Картографиране на уменията в Банска Стявница

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

Партньорството, създадено за изпълнението на тази инициатива, включваше:

 • Община Банска Стявница – общинска администрация;
 • Организация за управление на дестинация, покриваща съответния подрегион в Словакия;
 • Местна асоциация по туризъм;
 • Словашки минно-геоложки музей.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

Акцентът е поставен върху персонала на туристическите съоръжения в дестинациите в списъка на световното природно и историческо наследство на ЮНЕСКО. Инициативата е проведена през 2012 г.

Следните туристически съоръжения са включени в картографирането на компетенциите:

 • Туристически информационен офис;
 • Галерия J. Kollára;
 • Минно-геоложки музей на открито;
 • Нов замък – музей на укрепленията срещу Османската империя;
 • Минно-геоложка изложба;
 • Музей на Стария замък.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Картографирането на компетенциите се фокусира върху директни умения, способности, експертиза, езикови познания, връзки с посетителите, както и върху косвеното въздействие на персонала върху почистването, достъпа, обозначаването, качеството и привлекателността на атракциите, интерактивността, комфорта за посетителите и др.

Използвани методи:

 • Тайни клиенти в избрани съоръжения;
 • Проучване сред посетителите и туристите (както местни, така и чуждестранни) на града чрез присъствени интервюта.


върни се в началото


Словения

 

Добра практика № 5

Име на партньорската инициатива

Проект „Професионално консултиране на служители“ (2016-2022)

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

Инициативата включва следните партньори:

 • Cene Štupar - Център за обществено образование на Любляна, Водещ партньор;
 • Конфедерация на независимите профсъюзи на Словения;
 • Асоциацията на работодателите на Словения;
 • Агенция за регионално развитие - Градски регион на Любляна;
 • Словенска търговска камара;
 • Агенции за подбор на човешки ресурси и заетост;
 • Служба по заетостта на Словения;
 • Асоциация на словенските образователни центрове;
 • Фонд за развитие на човешките ресурси и стипендии в Словения;
 • Словенски институт за образование на възрастни.

Проектът се финансира от Министерството на труда, семейството и социалните въпроси чрез ЕСФ.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

Инициативата се осъществява със съвместните усилия на партньорите, изброени по-горе. Решенията се вземат след консултации между всички партньори и се прилагат стриктни процедури за мониторинг на полугодишна база.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Основните задачи по проекта включват:

 • Консултиране на заетите (ниско образовани на възраст 45+) в периода 2016-2022 г .;
 • Придобиване на основни и професионални компетенции в периода 2016-2019.

По-конкретно, изпълняваните дейности са в следните направления:

1. Сътрудничество с предприятия в процеса на валидиране на знанията, уменията и компетенциите на служителите (ЗУК):
 • създаване на профили на длъжностите;
 • установяване на нивото на компетентност на работещите (оценка) – прилагане на подходящи инструменти (въпросници, упражнения, тестове, самооценка, портфолио, вкл. електронно портфолио, видео демонстрация, 360-градусова оценка и др.);
 • идентифициране на пропуски в равнището на компетенциите и разработване на индивидуален план за развитие;
 • консултиране на служителите.
2. Участие на служителите във формални и неформални програми за развитие на ЗУК:
 • обхванатите направления включват: компютърна и дигитална грамотност, чужди езици, словенски език и комуникация за чужденци, мотивация, лидерски умения, разрешаване на конфликти.
 • процесът приключва с изпит и сертифициране.

 

Добра практика № 6

Име на партньорската инициатива

Центрове за професионално ориентиране и обучение на възрастни

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

В инициативата участват следните партньори:

 • Словенски институт за образование на възрастни (SIAE);
 • Министерство на образованието, науката и спорта;
 • Министерство на труда, семейството и социалните въпроси;
 • ОИСР;
 • Национална агенция по заетостта;
 • Словенски центрове за професионално ориентиране – общо 14 на брой.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

Партньорите си сътрудничат тясно в следните области:

 • Изследване и развитие;
 • Качество и образование;
 • Консултиране и валидиране;
 • Разпространение на информация;
 • Образователно ориентиране за възрастни.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Специфичните дейности на партньорството включват:

 • Разработване на професионални материали, програми, подходи;
 • Професионална подкрепа на доставчиците на услуги;
 • Сътрудничество за развитието на заинтересованите страни;
 • Изграждане на система за качество;
 • Създаване на информационна система;
 • Подготовка на образователни и обучителни програми за възрастни;
 • Ориентиране за възрастни обучаеми;
 • Валидиране и признаване на предишно обучение;
 • Популяризиране на УЦЖ (УЦЖ седмица);
 • Подкрепа за възрастни;
 • Идентифициране на подходящи възможности за образование и учене на възрастни;
 • Насърчаване и мотивиране на възрастните да учат;
 • Съдействие за осигуряване на финансиране.


върни се в началото


Финландия

 

Добра практика № 7

Име на партньорската инициатива

Професионална академия Острботния

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

Професионална академия Острботния е образователна институция, която партнира с работодатели, опериращи в грижите, здравето и промишленото производство, за да предостави индивидуализирани обучителни услуги на служителите и техните организации.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

На основата на своята визия да играе роля на основен фактор за повишаване на компетенциите на заетите лица в региона, Професионална академия Острботния е пример за успешна практика в това направление и работи на проектна база в посока осигуряване на достъп на заетите и работната сила до различни форми на учене през целия живот, като продължаващо обучение, курсове за квалификация, преквалификация и др.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Основните разработени дейности са в областта на:

 • Обучение за възрастни – въз основа на гъвкави планове за обучение, осигуряващи възможности както на търсещите работа, така и на служителите, за подобряване на техните работни умения и пригодност за заетост.
 • Съчетаване на интересите на търсещи и предлагащи работа – целта на инициативата е да съчетае подходящия човек с правилното работно място. В рамките на проекта, който е двуезичен, има възможност за индивидуален надзор и различни трудови обучения.
 • Услуги за професионално ориентиране – насочени към тези, които се нуждаят от информация и насоки, за да намерят, например, подходящото образование, работно място или подкрепа в търсенето на работа. Хората могат да избират между, изпит за обучение, обучение за кариерно развитие или професионално обучение.


върни се в началото


Холандия

 

Добра практика № 8

Име на партньорската инициатива

App-titude: Развиване на правилните умения

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

В това партньорство, 4 фонда за обучение от сектора за временна заетост от 4 различни страни обединяват усилия в рамките на програма „Еразъм +“:

 • Фонд за обучение на временни работници – VFU (Белгия), координатор;
 • Фонд за образование и развитие в сектора на временните работници - STOOF (Холандия);
 • Осигурителен фонд за обучение на временни работници - FAF.TT (Франция);
 • Секторен фонд за обучение на временни работници - FSI (Люксембург).
 • Университет Льовен (Белгия) – научноизследователска подкрепа;
 • Атоло (Белгия) – комуникационни дейности.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

App-titude е партньорство между 4 европейски фонда за обучение на временни работници (STOOF, FAF.TT, FSI и VFU) и 2 външни експертни организации. Въз основа на резултатите от проучване сред младите хора и работодателите за значението на определен набор от умения за трудовото представяне, проектът разработва 2 дидактични и атрактивни продукта, които могат да бъдат използвани от младите хора, които са заети или търсят работа или от наставниците на последните при посещение на кариерни изложения. Инструментите са достъпни за всички партньори, които искат да помогнат на младите хора да направят първите си стъпки на пазара на труда. Разработеното по проекта приложение подобрява осведомеността на младите хора относно работните нагласи на бъдещето. Приложението им позволява да анализират собствените си умения и дава полезни съвети за това, как да реагират и да се справят с различни ситуации по време на работа.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Основният приоритет в „App-titude“ е да се повиши капацитетана всички ключови заинтересовани страни, както агенции за временна работа, така и други партньори на пазара на труда, които обучават младите хора в първите им стъпки на пазара на труда. Партньорството цели тези заинтересовани страни да придобият повече опит, за да се справят със съвременните предизвикателства по отношение на младежката заетост и да им предоставя полезни инструменти за осигуряване на висококачествени услуги на младите търсещи работа и заети лица.


върни се в началото


Швеция

 

Добра практика № 9

Име на партньорската инициатива

Партньорство за професионално висше образование

Описание на партньорството (партньори, финансиране, правен статут, роля на правителството и др.)

Инициативата се изпълнява от Шведската национална агенция за висше професионално образование в партньорство с:

 • държавни университети и колежи;
 • местните власти;
 • отделни физически или юридически лица.

Партньорски процеси (сътрудничество, вземане на решения, мониторинг и / или оценка)

Сътрудничеството се осъществява по следния начин:

 • Веднъж годишно доставчиците на образователни услуги могат да кандидатстват пред Националната агенция за публично финансиране на техните програми.
 • Агенцията оценява заявленията въз основа на редица критерии за качество.
 • Най-важен от тях е търсенето на пазара на труда за изградените компетентности, ангажираността за реализация и работодателите да могат да повлияят на съдържанието на програмата.
 • Около 25% от заявленията биват одобрени.

Същност на партньорството (основни задачи, рамка за картографиране и/или развиване и/или валидиране на умения, иновативни аспекти, добавена стойност)

Основните задачи на това сътрудничество са:

 • да допринася за предлагането на умения, които понастоящем се търсят на пазара на труда;
 • да генерират както индивидуално, така и социално развитие, добавена стойност и растеж.

В сътрудничество с горепосочените заинтересовани страни, Националната агенция изпълнява следните задачи:

 • Решава кои програми за обучение да се предоставят като висше професионално образование (ВПО);
 • Разпределя публично финансиране на доставчиците на образование;
 • Анализира търсенето на квалифицирана работна сила във връзка с текущото развитие на пазара на труда;
 • Подпомага секторите в разработването на стандарти и методи за валидиране на неформалното и самостоятелно учене.

Висше професионално образование – основни характеристики:

 • Усъвършенствано професионално образование и обучение, предназначено да отговори на търсенето на квалифицирани професионални умения на пазара на труда;
 • Форма на обучение, създадена през 2009 г .;
 • Програми на ниво след средно образование;
 • Обучението на работното място представлява неразделна част от повечето предлагани програми;
 • Предлага две степени: диплома за висше професионално образование или разширена диплома за висше професионално образование.


върни се в началото

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд