Интерактивна платформа

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Международни мрежи за подкрепа на достъпа до учене през целия живот

Транснационални партньорски мрежи за подкрепа на достъпа на заетите лица до учене през целия живот:

Транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ (ESF Transnational Cooperation)

Уебсайт: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/TPI-2621

Контакти: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ips-unwe-2620

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (Electronic Platform for Adult Learning in Europe)

Уебсайт: https://ec.europa.eu/epale/bg

Контакти: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact_bg

Европейска асоциация за обучение на възрастни (European Association for the Education of Adults)

Уебсайт: https://eaea.org/

Контакти: https://eaea.org/about-us/contact-us/

Платформа за учене през целия живот (Lifelong Learning Platform)

Уебсайт: http://lllplatform.eu/

Контакти: http://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/

Европейска мрежа за дигитално обучение (European Digital Learning Network)

Уебсайт: http://dlearn.eu/

Контакти: http://dlearn.eu/contact-us/

Европейска мрежа за дистанционно и електронно обучение (European Distance and E-Learning Network)

Уебсайт: http://www.eden-online.org/

Контакти: http://www.eden-online.org/contact/

Европейски форум за техническо и професионално образование и обучение (European Forum of Technical and Vocational Education and Training)

Уебсайт: https://www.efvet.org/

Контакти: https://www.efvet.org/contact/

Европейска университетска мрежа за продължаващо обучение (European University Continuing Education Network)

Уебсайт: http://www.eucen.eu/

Контакти: http://www.eucen.eu/eucen-secretariat/

Европейска асоциация на институтите за професионално обучение (European Association of Institutes for Vocational Training)

Уебсайт: http://evbb.eu/

Контакти: http://evbb.eu/contact/

Европейска асоциация за професионално обучение (European Vocational Training Association)

Уебсайт: https://www.evta.eu/

Контакти: https://www.evta.eu/contact/

Европейска мрежа за образование и обучение (European Network for Education and Training)

Уебсайт: http://www.european-net.org/

Контакти: http://www.european-net.org/home/

Асоциация за обучение на учители в Европа (Association for Teacher Education in Europe)

Уебсайт: https://atee.education/

Контакти: https://atee.education/contact-us/

Европейска асоциация на регионалните и местни власти за учене през целия живот (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning)

Уебсайт: http://www.earlall.eu/

Контакти: http://www.earlall.eu/contact-us

Европейска асоциация за практически изследвания за подобряване на ученето (European Association for Practitioner Research on Improving Learning)

Уебсайт: https://www.eapril.org/

Контакти: https://www.eapril.org/contact

Европейска федерация за интеркултурно учене (European Federation  for Intercultural Learning)

Уебсайт: https://efil.afs.org/

Контакти: https://efil.afs.org/contact-efil/

Фондация на европейските региони за изследвания в областта на образованието и обучението (Foundation of European Regions for Research in Education and Training)

Уебсайт: https://freref.eu/

Контакти: https://freref.eu/contact

Международна езикова асоциация (International Language Association)

Уебсайт: https://icc-languages.eu/

Контакти: https://icc-languages.eu/contact-us/

Фондация учене за благоденствие (Learning for Well-being Foundation)

Уебсайт: http://www.learningforwellbeing.org/

Контакти: https://www.learningforwellbeing.org/about-us/  

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд