Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Начало

Проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия. По този начин, проектът застъпва идеята, че за справяне с предизвикателствата, свързани със социалното включване, качеството на работните места, условията на труд и др., е необходимо да се окаже подкрепа на ученето през целия живот (УЦЖ) като основен фактор за изграждането на адекватни умения и компетенции с оглед насърчаване на социалните иновации и подпомагане на икономическото развитие.

В този контекст, проектът е ориентиран към подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за наетите и самостоятелно заетите лица, посредством изграждането на транснационално партньорство, което да постави основата за иновативни и устойчиви социални инициативи за подкрепа на УЦЖ, както и за подобряване на съществуващите политики в тази сфера. За целта, проектът предвижда реализирането на следните основни дейности:

1) Изготвяне на специфични анализи и изследвания (вкл. посредством посещения на място в чужбина) на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки в сферата на УЦЖ;

2) Повишаване на капацитета на партньорските организации и съответните заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до УЦЖ;

3) Адаптиране и пилотно прилагане на изследваните добри практики в сферата на УЦЖ посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата групи по проекта;

4) Изграждане на национална и включване в международни партньорски мрежи за обмен на добри практики в областта на УЦЖ.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Проектът се изпълнява от:

  • Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) – Бенефициент;

  • Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия – Партньор.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд