Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Информационни събития


Встъпителен информационен ден

На 19 октомври 2017 г., в Малка конферентна зала на Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, Студентски град, се проведе Информационен ден за представяне на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната”.

Проектът се изпълнява от Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС), в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Инициативата адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия, посредством идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобряването на равния достъп на заетите до учене през целия живот (УЦЖ). В основата на настоящия проект стои адаптирането и пилотното прилагане на идентифицираните по проекта добри практики в сферата на УЦЖ, посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата групи по проекта – наети и самостоятелно заети лица.

 

Дискусионен форум и Заключителна конференция

В рамките на проведените Дискусионен форум за заинтересованите страни по проекта и Заключителна конференция за обмен на опит, пред участниците в съответните събития са представени, респективно междинните и окончателните резултати от изпълнението на проектните дейности.


финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд