Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Контакти


Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС):

Ръководител на проекта: доц. д-р Тодор Тодоров, todorov_t@unwe.bg

Адрес: бул. „Климент Охридски № 2, 1797, София

Телефон: + 359 2 862 10 69

 

Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия:

Ръководител на партньорския екип: Ариан Робер, ariane.rober@wse.vlaanderen.be

Адрес: бул. „Крал Албер II“ № 35, 1030, Брюксел

Телефон: +32 2 552 83 32

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд