Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Обмен на опит


Дискусионен форум

На 09 ноември 2017 г., в Малка конферентна зала на УНСС, гр. София, Студентски град се проведе Дискусионен форум на тема „Оценка и валидиране на компетенции – предизвикателства и иновативни подходи“. Форумът бе организиран в рамите на проект № BG05M9OP001-4.001-0065 с наименование „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” и премина с участието на над 30 представители на: партньорската организация по проекта, централната/местна власт, държавни агенции – НАПОО и АЗ, агенции за регионално развитие, социални партньори, обучителни и консултантски организации, висши училища, работодатели и др.

Проектът се изпълнява от ИСК при УНСС, в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Инициативата адресира проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България и провинция Фландрия, Белгия, посредством идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобряването на равния достъп на заетите до учене през целия живот (УЦЖ). В основата на настоящия проект стои адаптирането и пилотното прилагане на идентифицираните по проекта добри практики в сферата на УЦЖ, посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата групи по проекта – наети и самостоятелно заети лица.

 

Посещение в партньорската страна за обмен на добри практики

През периода 12-13.03.2018 г., трима членове на експертния екип на ИСК при УНСС взеха участие в работно посещение в Брюксел, Белгия, с цел запознаване с инициативи, свързани с разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот на заетите лица в провинция Фландрия, Белгия. По време на работното посещение експертите на ИСК се запознаха с инициативи в областта на насърчаване на достъпа на заети лица до учене през целия живот, представени от следните организации:

  • Агенция по иновации и предприемачество, Фландрия;

  • Агенция за развитие на Западна Фландрия;

  • Авиационно обединение на Фландрия;

  • Еър Карго Белгия;

  • Обединение на техническите университети за икономическа реформа в Западна Фландрия.

Резултатите от работното посещение ще бъдат поместени в обобщаващ доклад за представяне на идентифицираните и изследвани добри практики в сферата на подобряване достъпа до учене през целия живот, с помощта на създаване на партньорства, и анализ на възможностите за трансфер и приложимост на въпросните добри практики в националния контекст на партньорските държави.

 

Заключителна конференция

На 20 декември 2018 г. в София, УНСС, Голяма конферентна зала, се състоя Заключителната конференция за представяне на резултатите от Проект LLL. Събитието имаше за цел да подпомогне изграждането на капацитет в бенефициента и заинтересованите страни по проекта в сферата на осигуряване на достъп на заетите лица до възможности за учене през целия живот, посредством сформиране на ефективни и устойчиви партньорства.

На дискусия бяха подложени проблемите, свързани с несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда в България, и начините за адресирането им посредством идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобряването на равния достъп на заетите до учене през целия живот. На конференцията присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за приходите, наети и самостоятелно заети лица, университетски преподаватели и студенти.


финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд