Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС)


Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има 45 години традиции и опит в професионалната квалификация и ученето през целия живот. От 2016 г. ИСК е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 от „Интертек“ със сертификат за внедряване на система за управление на качеството. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти. 

Ние разполагаме с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо обучение, ориентирано към изискванията на различни категории потребители. Вниманието и основните ни усилия са насочени към обучението на ръководители на висше и средно равнище, мениджъри в частния и публичния сектор, в общини и държавни институции. Даваме възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на притежаваната, както и актуализиране на професионалните знания, а на успешно завършилите курсовете издаваме свидетелства или удостоверения за професионална квалификация, регистрирани и признати от МОН, както и сертификати на български и английски език.

Главните задачи, които си поставяме, са съсредоточени преди всичко в организиране на курсове според потребностите на практиката, участия в изготвянето и реализирането на международни проекти и др. Приоритетите, залегнали в идейната ни концепция, се изразяват в придобиване на знания и умения, чрез създаване на гъвкава и ефективна организация на учебния процес. Ето защо, постигаме креативно мислене, притежаваме способност да анализираме комплексните процеси в българското общество и формираме култура на обучаваща институция, способна да открива промените, да ги обяснява, да влияе върху тях и да продължава да се учи, защото ние предлагаме това знание, което притежаваме. Така, ИСК при УНСС създава надеждна основа за пожизнена кариера на обучаваните и адресира адекватно техните нужди от обучение в един несигурен свят.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд