Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

За проекта


Общата цел на проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ е свързана с установяването на устойчиво транснационално сътрудничество между партньорски организации от България и провинция Фландрия, Белгия, посредством идентифицирането и трансфера на добри практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат обмена на опит за въвеждането на социални иновации, свързани с подобряването на равния достъп на заетите до учене през целия живот (УЦЖ) и да окажат положителен ефект в следните направления:

 • намаляване на структурните проблеми в заетостта, свързани с несъответствие между търсени и предлагани умения на пазара на труда;

 • повишаване на качеството на заетостта, условията на труд и равните възможности;

 • подкрепа на социалното включване и борбата с бедността;

 • изграждане на капацитет в партньорските организации и заинтересованите страни за устойчиво сътрудничество и подкрепа на УЦЖ.


Специфичните цели на проекта, адресирани към фокуса на ИП6 в рамките на настоящата процедура, са свързани с насърчаване на подхода на партньорство на национално и транснационално равнище, с оглед разширяването на възможностите за достъп до УЦЖ на заетите лица. Така, специфичните цели на проекта могат да бъдат обособени в следните направления:

1) Повишаване уменията на заетите, вкл. наети и самостоятелно заети лица, за иницииране и участие в партньорства на международно, национално, регионално, местно, секторно и др. равнища, с оглед подобряването на техния достъп до учене през целия живот и придобиването на умения и компетенции, които да повишат собствената им пригодност за заетост;

2) насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни (държавни агенции, социални партньори, работодатели, обучителни и консултантски организации, висши училища и др.) с цел адресиране на нуждите от гъвкаво обучение в различни форми на заетите от рискови групи като лицата над 54 г. и тези със средно и по-ниско образование, както и заетите в ключови за социално-икономическото развитие сектори;

3) подкрепа за въвеждането на иновативни практики за трансфер на опит в сферата на партньорството в подкрепа на УЦЖ посредством: анализ на системата на УЦЖ в партньорските държави; идентифициране и изследване на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки; повишаване на капацитета на партньорите, заинтересованите страни и представители на целевата група по проекта за подобряване достъпа до УЦЖ; разработване на препоръки към политиките по УЦЖ в партньорските страни; изграждане на национална и включване в транснационални мрежи за обмен на добри практики.


По проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

 • Дейност 1: Организация и управление на проекта;

 • Дейност 2: Изготвяне на специфични анализи и изследвания (вкл. посредством посещения на място в чужбина) на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки в сферата на ученето през целия живот;

 • Дейност 3: Повишаване на капацитета на партньорските организации и съответните заинтересовани страни по отношение разработване-то, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики за осигуряване на равен достъп до учене през целия живот;

 • Дейност 4: Адаптиране и пилотно прилагане на изследваните добри практики в сферата на ученето през целия живот, посредством разработването на обучително съдържание (вкл. препоръки към политиките по УЦЖ) и организирането на обучения за представители на целевата групи по проекта;

 • Дейност 5: Изграждане на национална и включване в международни партньорски мрежи за обмен на добри практики в областта на ученето през целия живот.

 • Дейност 6: Информация и комуникация.

 • Дейност 7: Разпространение на постигнатите резултати.

 • Дейност 8: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.


Дейностите по проекта целят постигането на резултати в следните области:

 • SWOT анализ на системата на УЦЖ в партньорските държави;

 • идентифициране и изследване на съществуващите добри практики и опита на други държави-членки в сферата на УЦЖ;

 • повишаване на капацитета на партньорите, заинтересованите страни и представители на целевата група по проекта за идентифицира-нето и прилагането на иновативни практики в областта на подобряване достъпа до УЦЖ;

 • разработване на препоръки към политиките по УЦЖ в партньорските страни;

 • изграждане на национална и включване в транснационални мрежи за обмен на добри практики.


Целевата група по проекта се състои от зае-ти, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица, вкл. та-кива от рискови групи, като лицата над 54 г. и тези със средно и по-ниско образование, както и заетите в ключови за социално-икономическото развитие сектори, а именно:

 • сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, екологосъобразната икономика;

 • „белия” сектор и сектора на персоналните услуги;

 • преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда;

 • творческия и културния сектори.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд