Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Анализи и изследвания


Сравнително изследване на състоянието на системата на учене през целия живот в партньорските страни (вкл. SWOT анализ) и дълбочинен анализ на нуждите от обучение на целевата група в национален и транснационален аспект:


Идентифициране, посещение, изследване и анализ на добри практики за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заети лица, посредством проучване на опита на държави извън партньорството:

  • Посещение 1 в Любляна, Словения – 12-13.04.2018;

  • Посещение 2 във Виена, Австрия – 25.04.2018;

  • Посещение 3 в Амстердам, Холандия – 07-08.05.2018;

  • Посещение 4 в Стокхолм, Швеция – 28-29.05.2018;

  • Посещение 5 в Братислава, Словакия – 17.07.2018.


Обобщаващ доклад за изследваните добри практики в сферата на подобряване достъпа до учене през целия живот, с помощта на създаване на партньорства, и анализ на възможностите за трансфер и приложимост на въпросните добри практики в националния контекст на партньорските държави:

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд