Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Правителство на Фландрия, Департамент „Труд и социална икономика“ (ДТСИ)


Департамент „Труд и социална икономика“ на Правителството на Фландрия, е основният орган, отговорен за реализацията на активната политика по заетостта, професионалното обучение и ученето през целия живот в провинция Фландрия, Белгия. Департамент „Труд и социална икономика“ подкрепя активно и социалната икономика, като адресира нуждите на хората, които са изправени пред опасността да попаднат в капана на бедността, вследствие липсата или недостига на доходи от труд.

В този смисъл, социалната икономика има за цел да осигури на гражданите стабилна заетост, която им предоставя възможност за кариерно развитие и пълноценен живот. Така, Департамент „Труд и социална икономика“ се стреми да подпомага социално-икономическото развитие на провинция Фландрия, като я превърне в регион, където всеки има възможност за пълноценно участие на пазара на труда, където хората се чувстват добре и живеят в условия, които насърчават социалното сближаване.

Департамент „Труд и социална икономика“ е отговорен и за координацията на дейностите по разработване, прилагане, мониторинг и оценка на активната политика по заетостта в провинция Фландрия. Департаментът предоставя подкрепа за насърчаване на заетостта не само в икономическия, но и в нестопанския сектор, както и в социалната икономика във Фландрия. Това се осъществява чрез реализацията на различни програми за заетост, отпускане на средства за обучение и др., като финансовите ресурси за целта са осигурени основно по линия на Европейския социален фонд.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд