Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Обучителни ресурси

 

Обучителното съдържание, разработено по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ е организирано в следните модули:

  • Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство;

  • Модул 2: Управление, ресурсно обезпечаване и функциониране на партньорството;

  • Модул 3: Измерване на резултатите, анализ и ревизиране на партньорството;

  • Модул 4: Институционализиране, поддържане, развитие и осигуряване на устойчивост на партньорството.

 

Съдържанието и структурата на горните модули обхваща жизнения цикъл на партньорствата като цяло, но е адаптирано към спецификата на партньорствата за подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица.

 

Електронна версия на Наръчник за създаване на партньорства в подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица можете да намерите тук.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд