Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Партньорски мрежи

 

В рамките на проекта е създадена ИТ платформа, необходима за сформиране, функциониране и устойчивост на Национална партньорска мрежа по настоящия проект, в която имат възможност да членуват както организации, така и физически лица.

Сформирана е национална партньорска мрежа по проекта, която обхваща и подпомага сътрудничеството между различни организации и лица на национално равнище, като едновременно с това е насочена към улесняване на запознаването им с успешни практики в сферата на насърчаване на равния достъп на заетите до учене през целия живот.

Идентифицирани са подходящи за целите на проекта международни партньорски мрежи, с които е установена връзка с цел формиране на дългосрочно сътрудничество.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд