Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Разпространение на резултатите

 

Отпечатани са и са разпространени, вкл. сред представители на целевата група и заинтересованите страни по проекта, които са били преки участници, както и сред онези, които не са били въвлечени пряко в изпълнението на проектните дейности, следните печатни издания:

1) Политики на партньорство за насърчаване участието на заетите лица в учене през целия живот.

2) Наръчник за създаване на партньорства в подкрепа на достъпа до учене през целия живот на заетите лица.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд