Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

проект с наименование Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната

Оценка на постигнатите резултати


Оценката на постигнатите резултати проследява логическата връзка между заложеното в проектното предложение по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ и неговото реално изпълнение. Направена е независима външна оценка на изпълнението на проекта посредством планиран процес на систематично и обективно определяне на оправдаността (икономичността), ефективността, ефикасността и въздействието на проекта в контекста на неговите цели.

 

Оценката проследява на практика следните параметри:

  • Степента на постигане на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група.

  • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта.

  • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд